top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden 2020 – 2024 LaCrea Aerial | [typfouten voorbehouden]

1. Offerte

Op verzoek kan er een offerte worden samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.
Als een klant en/of opdrachtgever akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan LaCrea Aerial of door een reply op de offerte als deze per email is aangeleverd.
Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

2. Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal LaCrea Aerial de opdrachtgever tijdig inlichten.

3. Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen
LaCrea Aerial en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4. Acties, korting & aanbieding(en)

Bij elke actie, korting en/of aanbieding(en) welke door LaCrea Aerial aangekondigd wordt/is, is er sprake van een algemene voorwaarde op maat. Dit houdt in dat elke individuele actie, korting of aanbieding is voorzien van een eigen algemene voorwaarde welke in kleine tekst ALTIJD vermeld wordt tijdens de weergave van de betreffende actie, korting en/of aanbieding. Tenzij anders vermeld, zal er verwezen worden naar de locatie van de algemene voorwaarden van de betreffende actie, korting en/of aanbieding. Indien u een actie tegenkomt zonder deze vermelding en/of algemene voorwaarde kunt u er vanuit gaan dat er geen voorwaarden van toepassing zijn echter, horen wij dit dan graag.

5. Montage

Om de montage efficiënt te laten verlopen werkt LaCrea Aerial als volgt;
1. Correctieronde 1: de montage op basis van verzoek klant. Deze eerste demo versie wordt zoveel mogelijk volgens de voorgaande afspraken en of script gemaakt maar is niet tot in detail afgewerkt (betreft bijvoorbeeld: audiomixage of kleurcorrectie). De klant krijgt een eerste versie te zien en geeft hierop feedback.
 
2. Correctieronde 2: Aan de hand van de feedback worden er aanpassingen gedaan. Deze versie is tot in detail
    afgewerkt. De klant krijgt deze demo versie te zien en kan de editor van feedback voorzien.

3. Mochten er na de 2e versie nog aanpassingen wenselijk zijn dan kan er sprake zijn van Meerwerk (zie artikel 2 –            Meerwerk)Wanneer klant en/of opdrachtgever met de video tevreden is en de betaling is voltooid zal het originele      video/foto exemplaar verstuurd worden.

6.  Reis en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0.34,- eurocent per gereden kilometer.  De reistijd valt binnen de afgesproken uren voor de opdrachtgever. Kosten voor reizen van en naar het buitenland worden apart afgesproken.
Voor opdrachten binnen 10 km brengen we geen reiskosten in rekening.

7. Muziekrechten

In de meeste gevallen werken wij met muziekstukken die reeds zijn afgekocht en binnen de offerte valt. Als gebruik wordt gemaakt van commerciële muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting
Buma Stemra. LaCrea Aerial kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de ondoorzichtige tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.
Binnen LaCrea Aerial is het mogelijk te kiezen voor eigen geproduceerde muziek. Hiervoor worden apparaten afspraken gemaakt.

8. Auteursrecht

Alle door LaCrea Aerial geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, videobeelden, foto’s) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

9. Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij LaCrea Aerial. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan LaCrea Aerial om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van schending van het copyright is LaCrea Aerial niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

10. Camera materiaal 

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een eenmalige vergoeding, welke wordt kortgesloten met de klant, kan camera materiaal door LaCrea Aerial worden opgeslagen op veilige externe schijven. LaCrea Aerial is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan mag LaCrea Aerial naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

11. Betaling

De klant dient 10% van de totaalfactuur voor de eerste draaidag te hebben voldaan. De standaard betalingstermijn van de overige 90% is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten

  2. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente

  3. Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk 
verplichte rente. Incasso wordt uitgevoerd door incassobureau.

12. Annuleren

Wanneer een project om welke reden dan ook niet meer kan doorgaan horen we dit uiteraard zo spoedig mogelijk. Houd er echter wel rekening mee dat we ook dan kosten in rekening mogen brengen conform de onderstaande voorwaarden. 
Wanneer een project buiten de 48 uur norm wordt geannuleerd beschouwen we dit als een "tijdige aankondiging van annulering." lees welke kosten we dan in rekening mogen brengen bij A.1.
Wanneer een project binnen de 48 uur norm wordt geannuleerd beschouwen we dit als een "spontane annulering." lees welke kosten we dan in rekening mogen brengen bij B.2.
Let op! dit kan ook van toepassing zijn wanneer een afspraak verplaats (moet) word(t)den). 

A.1: Welke kosten mogen we in rekening brengen bij het annuleren buiten de 48 uur norm? (tijdige aankondiging van annulering.)

  1. 40% van de gemaakte arbeidsuren tijdens de voorbereidingen  

  2. Kosten voor aangevraagde licenties, verzekeringen, en overige administratie/documentatie kosten.


B.2: Welke kosten mogen we in rekening brengen bij het annuleren binnen de 48 uur norm? (spontane annulering)

  1. 100% van de gemaakte arbeidsuren tijdens de voorbereidingen.

  2. Kosten voor aangevraagde licenties, verzekeringen, en overige administratie/documentatie kosten.

  3. Product kosten, denk hierbij aan eventuele gehuurde apparatuur bij een externe partij.

  4. Gederfde winst.


Welke kosten kunnen we niet in rekening worden gebracht bij een spontane annulering.

  1. Reiskosten vergoeding en eventuele voorrijkosten.


Wanneer we reeds op locatie zijn aangekomen en er blijkt niks gecommuniceerd te zijn omtrent het annuleren van het project zullen we de volledige facturatie in rekening brengen, dit geld dan ook voor de gemaakte reiskosten.

13. Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ’9 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van LaCrea Aerial ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomen uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.
De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
LaCrea Aerial accepteert geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook, geleden als gevolg van het niet, niet juist of onvoldoende uitvoeren van de opdracht.
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van LaCrea Aerial ten behoeve van opdrachtgever. LaCrea Aerial is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, LaCrea Aerial of derden.

15. Aanleveren

De video/film/foto wordt aangeleverd op hoge kwaliteit middels het uploaden van de film in een beschermde online omgeving / cloud. Als de video/film/foto op dvd of andere manier moet worden aangeleverd zitten hier meerkosten aan verbonden.

16. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die LaCrea Aerial of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer of opdrachtgever komt.
In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop opdrachtnemer of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt is opdrachtnemer of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
In geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van geleden schade van opdrachtnemer vorderen.

Opmerking:
Onze voorwaardes zijn gebaseerd op de huidige wettelijke regels. onze jurist doet zijn best om de voorwaarde up-to-date te houden. Wanneer een van onze voorwaardes niet meer voldoet aan de eis, dan is de nieuwe/aangepaste  betreffende wettelijke voorwaarde lijdend.

Download de Algemene Voorwaarden in PDF formaat.

Laatste pagina update: 04-04-2024
 

Copyright © LaCrea Aerial 2020 - 2024. All rights reserved.

bottom of page